Valgprogram forud for Byrådsvalget i Aalborg Kommune 2021

Valgprogrammet er et dynamisk dokument, der kan blive tilføjet flere emner, så skriv endelig med forslag eller tjek igen om nogle uger, om der er kommet nyt.

Socialpolitik

 • En målrettet indsats for at få alle med i daginstitutioner og skole, bl.a. ved en bevidst indsats målrettet de sårbare og udsatte grupper. Det er i samfundets institutioner, at centrale dele af børn og unges socialisering finder sted. 
 • Dannelse og socialisering styrkes gennem fritidsaktiviteter – derfor skal alle børn og unge have adgang til et aktivt fritidsliv også uden for skolen.
 • Mentorordninger for udsatte børn og unge skal styrkes. 
 • Fra kommunal side er det vigtigt, at vi sikrer boliger til sårbare grupper, som kan betales af små indkomster 
 • Flygtninge og indvandrere skal hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet, så de både kan blive selvforsørgende og få tilskyndelse til en bedre integration.
 • Det skal være muligt at få tilskud til hjemmepasning af børn i alderen 0-2 år.

Sundhedspolitik

 • Der skal tilbydes sund og nærende kost i alle kommunens institutioner, gerne økologisk.
 • Fra kommunal side skal der arbejdes målrettet med at sikre, at alle madtilbud i kommunale institutioner lever op til de nye officielle kostråd.
 • Kommunens køkkener bør øge andelen af vegetarisk og plantebaseret kost.
 • Vi prioriterer at handle med lokale fødevareproducenter.
 • Sund kost er afgørende for børns indlæring – derfor skal sund og varieret skolemad prioriteres på alle kommunens skoler, bl.a. ved at igangsætte et pilotprojekt på udvalgte skoler hvor der i kombination med forældrebetaling ydes kommunalt tilbud til etablering af et sundt skolemadstilbud.
 • Kommunen kan sammen med frivillige organisationer tilbyde at koordinere madspildsordninger så de målrettes udsatte borgere. 
 • Kommunen tilbyder kostvejledning til familier og børn med overvægt og spiseforstyrrelser. 
 • Vi vil sætte den mentale sundhed på dagsordenen, bl.a. blandt børn og unge.
 • Vi vil prioritere forebyggelse og tidlig indsats, bl.a. ved at styrke de kommunale sundhedstilbud.
 • Vi vil styrke brugen af sundhedsplejerskeordningen på de kommunale skoler, bl.a. til opsporing og en tidlig indsats overfor familier med børn med overvægt.
 • Vi vil sikre adgang til sund og økologisk kost i alle kommunale institutioner.
 • Vi vil arbejde for at begrænse brugen af alkohol og tobak.
 • Unges alkoholkultur skal italesættes allerede i folkeskolen i et tæt samarbejde med forældre.
 • Vores unge skal beskyttes mod alle former for rusmidler.
 • Vi vil arbejde på at skabe gode rammer for motion for borgere og medarbejdere.
 • Vi vil arbejde for, at der gives mulighed for, at ældre kan leve et aktivt seniorliv både fysisk og socialt. 
 • Vi vil arbejde for, at borgere, der har brug for hjælp, skal være så selvhjulpne som muligt af hensyn til livskvalitet og medarbejdernes arbejdsmiljø.
 • Vi prioriterer tillid før kontrol i forhold til den enkelte institution og medarbejder.
 • Vi ønsker at styrke samarbejdet i sundhedsvæsenet mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune ved at arbejde for at etablere sundhedshuse i særligt de kommunale yderområder.

Miljø

Vandkvalitet: I perioden 2006-2016 har Aalborg kommune været nødt til at lukke ni vandværksboringer pga. for meget nitrat og syv boringer pga. for mange pesticider i vandet. Det er på alle måder uacceptabelt!

Grundvandet skal beskyttes med største forsigtighed, så vi fortsat kan levere rent og urenset grundvand som drikkevand.

Aalborg kommune skal fastholde sin restriktive praksis, hvor der ofte kun tillades udvaskning af 25mg/L nitrat i sårbare nærzoner for at sikre en høj vandkvalitet under grænseværdierne.

Der skal være så udbredte sprøjtefrie zoner som muligt omkring alle drikkevandsboringer. 

Vores spildevand renses på anlæg, der producerer mere energi end de forbruger.

Vi støtter indsatsen for separation af spildevand og overfladevand ved separatkloakering.

Fast belægning skal fremover udføres med mulighed for nedsivning af overfladevand.

De kommunale og kollektive forsyningsvirksomheder skal bevares som non-profitselskaber.

Vi skal have mere skovrejsning i Aalborg kommune. Skov giver varig beskyttelse af grundvandet og fungerer som filter for regnvandet. Skov filtrerer luften for skadelige partikler og binder store mængder CO2.

Vandmiljø i naturen

 • Kommunen skal engagere sig mere i helhedsplaner for nogle af de større vandløbsopland og sikre flere mulige tiltag løses i sammenhæng så der skabes synergi mellem tiltagene.
 • Mulige tiltag for dette kan være etablering af vådområder, genslyngning af vandløb, vandløbsrestaurering, sikring af økologiske forbindelseslinjer i landskabet, beskyttelse af vandindvindingsområder, skovrejsning og endelig braklægning eller udtag af dyrkningsjorde og skabelse af mere vild natur samt etablering af nye stier. Det kan bl.a. ske ved kommunalt opkøb af jord i projektområderne.
 • Kommunen skal sikre, at den seneste vandplanperiode bringer fjordens vandkvalitet i top, og der sikres gode levemuligheder for fisk og skaldyr og et rigt fiskeri igen!
 • I takt med lavbundsjorde tages ud af drift skal kommunen sikre, at vandløbsregulativerne revideres.
 • Dette skal blandt andet sikre flere frihedsgrader til naturligt slyngede forløb, og der udlægges velvalgte aflastningsområder for oversvømmelser ved fremtidig hændelser med ekstreme regnmængder. Det vil også skabe flere grønne enge med rigt blomsterflor og gavne insekt og fugleliv.

Vi ønsker at mindske luftforureningen i kommunen, for eksempel gennem følgende:

 • Lokale krav som bilfrit område i bymidten
 • Mere miljøvenlig kollektiv transport, i større grad eldrevet eller lavest muligt udslip
 • Stop for krydstogtskibe i Aalborg
 • Udfasning af brændeovne

Natur & Biodiversitet

 • Kommunens areal af natur øges.
 • Naturkvaliteten af kommunens §3 beskyttede områder skal øges
 • Der igangsættes årligt nye initiativer i tråd med planen Rig Natur i Aalborg og følges samtidig op på, at de igangsatte tiltag faktisk øger biodiversiteten.
 • Stop for brug af sprøjtegift på kommunens arealer
 • Kommunen skal løbende gennem opkøb af jord eller med aftaler med ejerne øge arealet med vild natur – især på tidligere udpegede økologiske forbindelseslinjer vist i de gamle regionplaner.
 • Flere skovområder skal udlægges som naturskov uden hugst, og gamle nåletræsplantager skoves, når de er hugstmodne og omlægges til løvskov – eller i begrænset omfang til ny tømmerproduktion.
 • Offentligt ejede arealer, der tidligere har været udlejet til dyrkning eller græsning, henlægges til lysåben natur eller til ny skovrejsning.
 • Bjørneklobekæmpelsesplanen skal håndhæves. Der skal følges op på bekæmpelsen udføres og virker på såvel kommunale som private arealer.
 • Det må sikres, at jord- og stendiger ikke forsvinder, og der ikke sker ulovlige indgreb i den beskyttede natur – enge, overdrev og heder.
 • Vi skal have udpeget de gamle bevaringsværdige træer i kommunen og sikret, at de bliver beskyttet såvel mod fældning som skader fra salt og sprøjtemidler.

Klima & Energi

 • Aalborg kommune bør arbejde for at levere sin del af de nødvendige reduktioner for at Danmark kan opnå sine CO2-reduktionsmål.
 • Kul skal udfases hurtigere fra Nordjyllandsværket. Den hurtigere udfasning skal ikke føre til en samlet højere CO2-udledning.
 • Kommunens varmeforsyning gøres uafhængig af fossile brændsler.
 • Biomasse og biobrændsel bør kun indgå, hvis der er tale om affald og restprodukter.
 • Mængden af affald, der ikke kan genanvendes, skal reduceres og mere affald skal genanvendes og recirkuleres.
 • Det affald, der ikke kan genanvendes, bør indgå i el- og varmeforsyningen ved afbrænding på Reno Nord.
 • Overskudsvarme fra Aalborg Portland skal kun indgå Aalborgs varmeforsyning nu, men på lang sigt bør vi ikke være afhængige af, der produceres samme mængder overskudsvarme som nu.

Transport

 • At alle nyindkøbte kommunale biler bliver rene elbiler.
 • At etablere markant flere ladestandere til elbiler på kommunale parkeringspladser samt kræve ladestandere på nyanlagte private parkeringspladser
 • Kommunen kan også indgå i et samarbejde med boligforeningerne om udbygningen af ladestandere og delebiler i boligblokke.
 • Sikre at der årligt afsættes et væsentligt beløb til etablering af nye cykelstier i kommunen i henhold til cykelstihandlingsplanen.
 • Der skal etableres en 3. Limfjordsforbindelse med en østlig linjeføring i form af etablering af et ekstra tunnelrør.
 • Kommunen bør ikke bidrage med 600 mio. kr til en vestlig linjeføring af den 3. Limfjordsforbindelse.
 • Der bør investeres mere i støjsikring ved de større veje i kommunen. Hastigheden på bynær motorvej bør sænkes.
 • Når den nuværende PlusBus-rute er etableret, bør der etableres endnu en PlusBus-linje fra nord mod syd.
 • Der bør etableres en dedikeret busbane på Limfjordsbroen.

Kultur

I en kommunal forvaltning er man forpligtet på et armslængdeprincip, når det gælder håndtering af midler til kulturlivet. Ligeledes er politikerne nødt til at dele sol og vind lige, da de ikke efter RV opfattelse bør agere som smagsdommere. Imidlertid er der en del projekter, hvis støtteberettigelse beror på en faglig vurdering, for at ikke midlerne bliver spildt på dårlig kvalitet eller nytteløse aktiviteter. Derfor arbejder vi for faglige fyrtårne og ankerpunkter i det lokale, for at denne kvalitetsbevidsthed kan forhindre udvanding af kunsten. Det er ikke en dyrkelse af elitebegrebet som sådan, da det efter vor opfattelse er sådan, at alle grupper i befolkningen har krav på og behov for gode gedigne kunst- og kulturoplevelser. Vi er alle eksperter, når det gælder vor egen smag.

Der er dog generelle træk ved de forskellige kunstretninger, som de adskiller sig ved, og som det er godt at forholde sig til for kulturpolitikere, da de har lidt forskellige behov for politisk opmærksomhed. Der er dels de etablerede institutioners kulturbevarende funktion, hvor den involverede kunstart gennem mange år har bevist sine værkers berettigelse og ubetvivlede høje kvalitet. Omkostninger til personale på disse institutioner og investeringer i inventar og bygninger er typisk særdeles omfattende, men de kan efter vor opfattelse ikke undværes, da de udgør landets kulturarv.

Overfor dette står de modernistiske og alternative miljøer. De vokser frit og kreativt, og måske er der her kimen til fremtidens massekultur. Den faglige vurdering for støtte er væsentlig, selv om de ansøgte beløb typisk er meget små. Den etablerede kunsts markedskræfter er nemlig tilbøjelige til at forsvinde på området, hvilket er et stort problem, da kunstnerne tit lever på sulteløn i forvejen.

Med tanke på fremtiden og for et alsidigt tilbud for alle borgere synes vi i RV, at det er vigtigt med en aktiv politik på området.

Endelig er der de åbenbare Main Stream tilbud for store befolkningsgrupper, som får karakter af egentlige kultur produkter. Selv om markedet her finder en eller anden form for lønsomhed, enten på private eller offentlige hænder, er det vigtigt for kommunen at kunne bakke op med uddannelse, planlægning, tværfaglighed og logistik, så tilbuddet rammer rigtigt med hensyn til publikum. Det er altid vigtigt at engagere og gøre befolkningen selvberoende i det kulturelle supermarked. Og derfor mener RV også, at skolen skal få eleverne til at opleve musik og kunst i deres skolegang. Radikale Venstre vil arbejde for, at alle børn i folkeskolen får et tilbud om at lære at spille på et instrument.

Hvad skal kulturen så handle om i Aalborg? For at integrere den geografiske beliggenhed

Nordjylland har, det tidsmæssige mulighedsvindue vi har nu og den erhvervsmæssige struktur i kommunen, synes et oplagt tema at være: at integrere det nordiske samarbejde med den europæiske kulturs indflydelse. Aalborg er den by i Danmark, der historisk set har haft tættest samarbejde med både Norge og Sverige. Der er mange historier der kan fortælles om dette fremover, også hvad angår den politiske kultur vi har fælles i Skandinavien. Erhvervs og økonomisk samarbejde har også betydning for, hvilken kultur der trives i Norden. Overfor dette er vi i Danmark vant til at håndtere og forholde os til den europæiske kulturelle indflydelse, der har været en af de mest dominerende faktorer i al kunstnerisk virksomhed i verden i de seneste århundreder.

Vi har i de seneste 30 år siden Murens fald vænnet os til en global informationsteknologisk kultur, mest konciperet med udgangspunkt i en anvendelse af det engelske sprog. Det har været en stor berigelse for kulturlivet og dens udbredelse i hele verden. Men vi mener, at de økonomiske strømme i medieflowet skal være gennemskuelige, så midlerne ikke i for høj grad går efter tilfældige populær politiske hensyn eller tilflyder Tech giganterne.

Det ligger i RV’s tankegang at forsøge at udnytte samarbejdsmuligheder på alle de eksisterende politiske niveauer. Og vi mener således helt generelt, at der savnes gedigen og reel politisk indflydelse inden for kulturøkonomi på EU-niveau, ligesom på regionalt nordjysk niveau.

Landdistrikter

Aalborg Kommune har et af landets største landdistrikter. Et fantastisk smukt landdistrikt med skove, heder, bakker og masser af vandkant. Corona-situationen har fået os til at søge ud i landdistriktet, hvor der er ro, masser af plads og renere luft. Adskillige undersøgelser viser, at borgerne i landdistriktet har større livskvalitet end borgerne inde i byen. Derfor skal vi pleje og passe godt på vores landdistrikt. Der er et klassisk modsætningsforhold mellem by og land. Radikale Venstre mener ikke det nødvendigvis behøver at være sådan. Vi ønsker at binde by og land mere sammen. Vi har brug for hinanden. 

Samhørigheden passer godt sammen med Aalborg Kommunes DNA ”Vi udvikler os sammen”. Aalborg Kommune er godt i gang med at udvikle Aalborg og Nørresundby, men vi har glemt landdistriktet. Det er ikke nok at uddele Årets Landdistriktspris eller støtte ildsjælene. Vi har det med at betragte landdistriktet som et slags uland, som skal støttes. Det er en hel forkert tankegang. Vi skal derimod inddrage landdistriktet, som den helt igennem fantastisk ressource, en lang række af naturperler, som Aalborg Kommunes landdistrikt reelt set er, og som ingen andre kommuner er i besiddelse af. Vi skal inddrage landdistriktet i vores overordnede strategiske planlægning og aktivt understøtte landdistriktet, så også landdistriktet får glæde af Aalborg Kommunes voksende befolkningstal. Kun på den måde får vi et landdistrikt, som alle kommunens borgere får glæde og fornøjelse af.

Vi har gennem årene været gode til at støtte landdistriktet, så landdistriktet har i dag mange dygtige, aktive og engagerede borgere. Det betyder også, at ildsjælene rundt om i landdistriktet laver masser af fantastiske projekter. Men der er grænser for, hvor store projekter ildsjælene formår at løfte. De har trods alt et arbejde og en familie ved siden af som skal passes Hos RV synes vi, at Aalborg Kommune skal være meget mere proaktive i forhold til at skabe større projekter i landdistriktet, samt hjælpe med videreudvikling af levedygtige events og turistattraktioner.

Desuden vil RV gerne bakke mere op omkring landsbyskolerne, og gøre dem til centrum for det lokale fællesskab. Et centrum, der medvirker til at fastholde og tiltrække børnefamilierne. En slags udviklingskatalysator for landsbyerne og oplandsbyerne. Selvfølgelig kan elevtallet blive så lille, at man ikke pædagogisk og læringsmæssigt kan forsvare at opretholde de små landsbyskoler, men så længe forældrene vælger at sende deres børn i landsbyskolen, så skal Aalborg Kommune bevare landsbyskolerne.

Endelig vil RV støtte etablering af flere cykelstier i landdistriktet. På nuværende tidspunkt er det primært cyklismen inde i byen, som Aalborg Kommune støtter. Der kommer pengene også flest mennesker til gavn, men hvis vi skal forsøge at minimere bilismen og forureningen, så er det nødvendigt også at forbedre forholdene for cyklismen i landdistriktet. Inde i byen er det muligt at komme rundt med kollektiv trafik. På landet, hvor vejene er smalle, trafikken tung og hurtigkørende, er el-cyklen det eneste alternativ til bilen. RV vil derfor arbejde for større og adskilte bevillinger til cykelprojekter i hhv. by og land.