Radikale Aalborg

Valgprogram forud for Byrådsvalget i Aalborg Kommune 2021

Vores 3 mærkesager er
Et grønt Aalborg
Tid til vores børn
Bæredygtig trafik

Et grønt Aalborg

Vi bør i Aalborg Kommune gøre vores andel for at begrænse de menneskeskabte klimaforandringer, mindske ødelæggelsen af biodiversiteten, mindske luftforurening og sikre rent drikkevand

Samtidig kan dette bidrage til, at vi får en kommune med mere spændende og attraktiv natur, som giver et godt rekreativt miljø til yderligere glæde for borgerne.

Radikale Venstre vil blandt andet arbejde for:

 • Kul skal udfases hurtigere fra Nordjyllandsværket. Den hurtigere udfasning skal ikke føre til en samlet højere CO2-udledning.
 • Kommunens varmeforsyning gøres uafhængig af fossile brændsler.
 • Kommunens areal af natur skal øges. Desuden skal naturkvaliteten af kommunens §3 beskyttede områder øges, så biodiversiteten forbedres
 • Grundvandet skal beskyttes med største forsigtighed, så vi fortsat kan levere rent og urenset grundvand som drikkevand.

Tid til vores børn

Vi ønsker at give mere tid til børnene i Aalborg. Alle fortjener en tryg barndom og alle familier fortjener en hverdag med mening frem for stress og jag.

Det skal være muligt, for en stund, at vælge tid med sine børn over arbejde. Det skal være muligt for lærere og pædagoger at finde tid til kram og trøst, når vores børn er kede af det. Der skal også være tid til undervisningsforberedelse og kreative læringsmiljøer, hvor vores dygtige lærere og pædagoger i langt højere grad får lov til at tilrettelægge undervisning og aktiviteter for børn og unge.

Radikale Venstre vil blandt andet arbejde for:

 • Fremrykning af minimumsnormeringer, så de indfases tidligere end 2024
 • Mere mentorordning til nystartede lærere (flere midler til Co-teaching)
 • Andelen af uddannede pædagoger i vores institutioner skal være minimum 75 %

 • Det skal være muligt at få tilskud til hjemmepasning af børn i alderen 0-2 år.
 • Ansættelse af flersprogede lærere og pædagoger til støtte for tosprogede

Bæredygtig trafik 

Aalborg er en stor kommune, både i befolkning og areal. Det er vigtigt at sikre, at vi kan komme rundt i kommunen og til resten af landet på den mest hensigtsmæssige og bæredygtige måde.

Det skal fortsat være muligt at transportere sig i privatbil, men denne måde bør ikke være så hævet over andre transportformer, som tilfældet er i dag. Vores veje og byrum kan bruges på bedre måder.

Radikale Venstre vil blandt andet arbejde for:

 • Der skal etableres en 3. Limfjordsforbindelse med en østlig linjeføring i form af etablering af et ekstra tunnelrør. Vi er imod en forbindelse over Egholm.
 • At etablere markant flere ladestandere til elbiler på kommunale parkeringspladser samt kræve ladestandere på nyanlagte private parkeringspladser.
 • Der bør etableres en dedikeret busbane på Limfjordsbroen.
 • Der afsættes dobbelt så mange penge til anlæg af cykelstier som hidtil, og nye cykelstier anlægges både i byområder og landdistrikter.
 • Indførelse af et bilfrit område i MidtbyenØvrig politik:

Socialpolitik

 • En målrettet indsats for at få alle med i daginstitutioner og skole, bl.a. ved en bevidst indsats målrettet de sårbare og udsatte grupper. Det er i samfundets institutioner, at centrale dele af børn og unges socialisering finder sted.  
 • Dannelse og socialisering styrkes gennem fritidsaktiviteter – derfor skal alle børn og unge have adgang til et aktivt fritidsliv også uden for skolen. 
 • Mentorordninger for udsatte børn og unge skal styrkes.  
 • Fra kommunal side er det vigtigt, at vi sikrer boliger til sårbare grupper, som kan betales af små indkomster  
 • Flygtninge og indvandrere skal hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet, så de både kan blive selvforsørgende og få tilskyndelse til en bedre integration. 
 • Det skal være muligt at få tilskud til hjemmepasning af børn i alderen 0-2 år. Ordningen skal følge de gældende retningslinjer for hjemmepasning udstukket af Børne- og Undervisningsministeriet.

Sundhedspolitik

 • Der skal tilbydes sund og nærende kost i alle kommunens institutioner, gerne økologisk.
 • Sund kost er afgørende for børns indlæring – derfor skal sund og varieret skolemad prioriteres på alle kommunens skoler, bl.a. ved at igangsætte et pilotprojekt på udvalgte skoler hvor der i kombination med forældrebetaling ydes kommunalt tilbud til etablering af et sundt skolemadstilbud. 
 • Fra kommunal side skal der arbejdes målrettet med at sikre, at alle madtilbud i kommunale institutioner lever op til de nye officielle kostråd.
 • Kommunens køkkener bør øge andelen af vegetarisk og plantebaseret kost.
 • Vi prioriterer at handle med lokale fødevareproducenter. 
 • Kommunen kan sammen med frivillige organisationer tilbyde at koordinere madspildsordninger så de kommer udsatte borgere til gode.  
 • Kommunen tilbyder kostvejledning til familier og børn med overvægt og spiseforstyrrelser.  

 • Vi vil sætte den mentale sundhed på dagsordenen, bl.a. blandt børn og unge.
 • Vi vil prioritere forebyggelse og tidlig indsats, bl.a. ved at styrke de kommunale sundhedstilbud.
 • Vi vil styrke brugen af sundhedsplejen til understøtning af børns gode og sunde udvikling  og til tidligst mulig opsporing af situationer med behov for særlig indsats
 • Vi vil arbejde for at begrænse brugen af alkohol og tobak.
 • Unges alkoholkultur skal italesættes allerede i folkeskolen i et tæt samarbejde med forældre. 
 • Vores unge skal beskyttes mod alle former for rusmidler.
 • Vi vil arbejde på at skabe gode rammer for motion for borgere og medarbejdere. Der skal  arbejdes på at etablere stier rundt om alle byer og landsbyer gennem frivillige aftaler og  vedligeholdt af lokalsamfundene. 
 • Vi vil arbejde for, at der gives mulighed for, at ældre kan leve et aktivt seniorliv både fysisk og socialt.  
 • Vi vil arbejde for, at borgere, der har brug for hjælp, støttes i at blive så  selvhjulpne som muligt – både for at øge livskvaliteten og for at frigøre  ressourcer. 
 • Vi prioriterer tillid før kontrol i forhold til den enkelte institution og medarbejder og giver  plads til eksperimenter og forskellighed
 • Vi ønsker at styrke samarbejdet i sundhedsvæsenet mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune ved at arbejde for at etablere sundhedshuse i særligt de kommunale yderområder. 

Miljø

RV vil arbejde for en grønnere Aalborg Kommune på enhver måde. Bæredygtighed i både alle de  kommunale opgaver og prioritering af indsatsen for at understøtte bæredygtighed i virksomheder  og civilsamfund. Skrappe miljøkrav, mere og bedre natur, mere bynær skov og mindre ”visuel  forurening”. 

Vandkvalitet: I perioden 2006-2016 har Aalborg kommune været nødt til at lukke ni vandværksboringer pga. for meget nitrat og syv boringer pga. for mange pesticider i vandet. Det er på alle måder uacceptabelt!

 • Grundvandet skal beskyttes med største forsigtighed, så vi fortsat kan levere rent og urenset grundvand som drikkevand.
 • Aalborg kommune skal fastholde sin restriktive praksis, hvor der ofte kun tillades udvaskning af 25mg/L nitrat i sårbare nærzoner for at sikre en høj vandkvalitet under grænseværdierne.
 • Der skal være så udbredte sprøjtefrie zoner som muligt omkring alle drikkevandsboringer.  
 • Stop for brug af sprøjtegift på kommunens arealer
 • Vores spildevand skal renses på anlæg, der producerer mere energi end de forbruger.
 • Vi støtter indsatsen for separation af spildevand og overfladevand ved separatkloakering.
 • Fast belægning skal fremover udføres med mulighed for nedsivning af overfladevand.
 • De kommunale og kollektive forsyningsvirksomheder skal bevares som non-profitselskaber.
 • Vi skal have mere skovrejsning i Aalborg kommune. Skov giver varig beskyttelse af grundvandet og fungerer som filter for regnvandet. Skov filtrerer luften for skadelige partikler og binder store mængder CO2.

Vandmiljø i naturen

 • Kommunen skal engagere sig mere i helhedsplaner for nogle af de større vandløbsopland og sikre flere mulige tiltag løses i sammenhæng så der skabes synergi mellem tiltagene.
 • Mulige tiltag for dette kan være etablering af vådområder, genslyngning af vandløb, vandløbsrestaurering, sikring af økologiske forbindelseslinjer i landskabet, beskyttelse af vandindvindingsområder, skovrejsning og endelig braklægning eller udtag af dyrkningsjorde og skabelse af mere vild natur samt etablering af nye stier. Det kan bl.a. ske ved kommunalt opkøb af jord i projektområderne, eller ved andre metoder, der giver mest mulig  gevinst for pengene. 
 • Kommunen skal sikre, at i samarbejde med  de andre oplandskommuner bringer fjordens vandkvalitet i top, og der sikres gode  levemuligheder for fisk og skaldyr og et rigt fiskeri igen! 
 • I takt med lavbundsjorde tages ud af drift skal kommunen sikre, at vandløbsregulativerne revideres. 
 • Dette skal blandt andet sikre flere frihedsgrader til naturligt slyngede forløb, og der udlægges velvalgte aflastningsområder for oversvømmelser ved fremtidig hændelser med ekstreme regnmængder. Det vil også skabe flere grønne enge med rigt blomsterflor og gavne insekt og fugleliv.

Vi ønsker at mindske luftforureningen i kommunen, for eksempel gennem følgende:

 • Lokale krav som bilfrit område i bymidten
 • Mere miljøvenlig kollektiv transport, i større grad eldrevent eller lavest muligt udslip
 • Stop for krydstogtskibe i Aalborg
 • Undgå opsætning af  brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning.

Natur & Biodiversitet

 • Kommunens areal af natur skal øges.
 • Naturkvaliteten af kommunens §3 beskyttede områder skal øges
 • Der igangsættes årligt nye initiativer i tråd med planen Rig Natur i Aalborg og følges samtidig op på, at de igangsatte tiltag faktisk øger biodiversiteten.
 • Kommunen skal løbende gennem opkøb af jord eller med aftaler med ejerne øge arealet med vild natur – især på tidligere udpegede økologiske forbindelseslinjer vist i de gamle regionplaner.
 • Flere skovområder skal udlægges som naturskov uden hugst, og gamle nåletræsplantager skoves, når de er hugstmodne og omlægges til løvskov – eller i begrænset omfang til ny tømmerproduktion.
 • Offentligt ejede arealer, der tidligere har været udlejet til dyrkning eller græsning gennemgås for at udlægge de bedst egnede til lysåben natur eller til ny  skovrejsning. 
 • Bjørneklobekæmpelsesplanen skal håndhæves. Der skal følges op på bekæmpelsen udføres og virker på såvel kommunale som private arealer. 
 • Det må sikres, at jord- og stendiger ikke forsvinder, og der ikke sker ulovlige indgreb i den beskyttede natur – enge, overdrev og heder.
 • Vi skal have udpeget de gamle bevaringsværdige træer i kommunen og sikret, at de bliver beskyttet såvel mod fældning som skader fra salt og sprøjtemidler.

Klima & Energi

 • Aalborg kommune bør arbejde for at levere sin del af de nødvendige reduktioner for at Danmark kan opnå sine CO2-reduktionsmål.
 • Kul skal udfases hurtigere fra Nordjyllandsværket. Den hurtigere udfasning skal ikke føre til en samlet højere CO2-udledning.
 • Kommunens varmeforsyning gøres uafhængig af fossile brændsler.
 • Biomasse og biobrændsel bør kun indgå, hvis der er tale om affald og restprodukter.
 • Mængden af affald, der ikke kan genanvendes, skal reduceres og mere affald skal genanvendes og recirkuleres.
 • Det affald, der ikke kan genanvendes, bør indgå i el- og varmeforsyningen ved afbrænding på Reno Nord.
 • Overskudsvarme fra Aalborg Portland skal indgå Aalborgs varmeforsyning nu, men på lang sigt bør vi ikke være afhængige af, der produceres samme mængder overskudsvarme som nu.
 • Ja til flere solceller på tage – også i det kommunale, hvor der må gøres op med  bureaukratiske forhindringer. 
 • Nej til solcelleparker på jorden i det åbne land. 

Transport

 • At alle nyindkøbte kommunale biler bliver rene elbiler.
 • At etablere markant flere ladestandere til elbiler på kommunale parkeringspladser samt kræve ladestandere på nyanlagte private parkeringspladser
 • Kommunen kan også indgå i et samarbejde med boligforeningerne om udbygningen af ladestandere og delebiler i boligblokke.
 • Sikre at der årligt afsættes et væsentligt beløb til etablering af nye cykelstier i kommunen i henhold til cykelstihandlingsplanen. I løbet af valgperioden sigtes der mod en fordobling af  niveauet.
 • Der skal etableres en 3. Limfjordsforbindelse med en østlig linjeføring i form af etablering af et ekstra tunnelrør.
 • RV er imod af kommunen bidrager med 600 mio. kr til en vestlig linjeføring af den 3. Limfjordsforbindelse.
 • Der bør investeres mere i støjsikring ved de større veje i kommunen. Hastigheden på bynær motorvej bør sænkes.
 • Når den nuværende PlusBus-rute er etableret, bør der etableres endnu en PlusBus-linje fra nord mod syd.
 • Der bør etableres en dedikeret busbane på Limfjordsbroen.

Kultur

I en kommunal forvaltning er man forpligtet på et armslængdeprincip, når det gælder håndtering af midler til kulturlivet. Ligeledes er politikerne nødt til at dele sol og vind lige, da de ikke efter RV opfattelse bør agere som smagsdommere. Imidlertid er der en del projekter, hvis støtteberettigelse beror på en faglig vurdering, for at ikke midlerne bliver spildt på dårlig kvalitet eller nytteløse aktiviteter. Derfor arbejder vi for faglige fyrtårne og ankerpunkter i det lokale, for at denne kvalitetsbevidsthed kan forhindre udvanding af kunsten. Det er ikke en dyrkelse af elitebegrebet som sådan, da det efter vor opfattelse er sådan, at alle grupper i befolkningen har krav på og behov for gode gedigne kunst- og kulturoplevelser. Vi er alle eksperter, når det gælder vor egen smag.

Der er dog generelle træk ved de forskellige kunstretninger, som de adskiller sig ved, og som det er godt at forholde sig til for kulturpolitikere, da de har lidt forskellige behov for politisk opmærksomhed. Der er dels de etablerede institutioners kulturbevarende funktion, hvor den involverede kunstart gennem mange år har bevist sine værkers berettigelse og ubetvivlede høje kvalitet. Omkostninger til personale på disse institutioner og investeringer i inventar og bygninger er typisk særdeles omfattende, men de kan efter vor opfattelse ikke undværes, da de udgør en vigtig del af landets kulturarv.

Overfor dette står de modernistiske og alternative miljøer. De vokser frit og kreativt, og måske er der her kimen til fremtidens massekultur. Den faglige vurdering for støtte er væsentlig, selv om de ansøgte beløb typisk er meget små. Den etablerede kunsts markedskræfter er nemlig tilbøjelige til at forsvinde på området, hvilket er et stort problem, da kunstnerne tit lever på sulteløn i forvejen.

Med tanke på fremtiden og for et alsidigt tilbud for alle borgere synes vi i RV, at det er vigtigt med en aktiv politik på området.

Endelig er der de åbenbare Main Stream tilbud for store befolkningsgrupper, som får karakter af egentlige kultur produkter. Selv om markedet her finder en eller anden form for lønsomhed, enten på private eller offentlige hænder, er det vigtigt for kommunen at kunne bakke op med uddannelse, planlægning, tværfaglighed og logistik, så tilbuddet rammer rigtigt med hensyn til publikum. Det er altid vigtigt at engagere og gøre befolkningen selvberoende i det kulturelle supermarked. Og derfor mener RV også, at skolen skal få eleverne til at opleve musik og kunst i deres skolegang. Radikale Venstre vil arbejde for, at alle børn i folkeskolen får et tilbud om at lære at spille på et instrument.

Vi har i de seneste 30 år siden Murens fald vænnet os til en global informationsteknologisk kultur, mest konciperet med udgangspunkt i en anvendelse af det engelske sprog. Det har været en stor berigelse for kulturlivet og dens udbredelse i hele verden. Men vi mener, at de økonomiske strømme i medieflowet skal være gennemskuelige, så midlerne ikke i for høj grad går efter tilfældige populær politiske hensyn eller tilflyder Tech giganterne.

Det ligger i RV’s tankegang at forsøge at udnytte samarbejdsmuligheder på alle de eksisterende politiske niveauer. Og vi mener således helt generelt, at der savnes gedigen og reel politisk indflydelse inden for kulturøkonomi på EU-niveau, ligesom på regionalt nordjysk niveau.

Landdistrikter

Aalborg Kommune har et af landets største landdistrikter. Et fantastisk smukt landdistrikt med skove, heder, bakker og masser af vandkant. Corona-situationen har fået os til at søge ud i landdistriktet, hvor der er ro, masser af plads og renere luft. Adskillige undersøgelser viser, at borgerne i landdistriktet har større livskvalitet end borgerne inde i byen. Derfor skal vi pleje og passe godt på vores landdistrikt. Der er et klassisk modsætningsforhold mellem by og land. Radikale Venstre mener ikke det nødvendigvis behøver at være sådan. Vi ønsker at binde by og land mere sammen. Vi har brug for hinanden.  

Samhørigheden passer godt sammen med Aalborg Kommunes DNA ”Vi udvikler os sammen”. Aalborg  Kommune er godt i gang med at udvikle Aalborg og Nørresundby, men vi har glemt landdistriktet. Vi skal inddrage landdistriktet, som en helt igennem fantastisk ressource, en lang række af naturperler, som Aalborg Kommunes landdistrikt  reelt set er. Vi skal inddrage landdistriktet i vores  overordnede strategiske planlægning og aktivt understøtte landdistriktet, så også landdistriktet får glæde af 

Aalborg Kommunes voksende befolkningstal. Kun på den måde får vi et landdistrikt, som alle kommunens  borgere får glæde og fornøjelse af. 

Vi har gennem årene været gode til at støtte landdistriktet, så landdistriktet har i dag mange dygtige, aktive og engagerede borgere. Det betyder også, at ildsjælene rundt om i landdistriktet laver masser af fantastiske projekter. Men der er grænser for, hvor store projekter ildsjælene formår at løfte. Hos RV synes vi, at Aalborg Kommune skal være meget mere proaktive i forhold til at skabe større projekter i landdistriktet, samt hjælpe med videreudvikling af levedygtige events og turistattraktioner.

Desuden vil RV gerne bakke mere op omkring landsbyskolerne, og gøre dem til centrum for det lokale fællesskab. Et centrum, der medvirker til at fastholde og tiltrække børnefamilierne. En slags udviklingskatalysator for landsbyerne og oplandsbyerne. Selvfølgelig kan elevtallet blive så lille, at man ikke pædagogisk og læringsmæssigt kan forsvare at opretholde kommunale landsbyskoler, men så længe forældrene ønsker at sende deres børn i landsbyskolen, skal Aalborg Kommune bevare landsbyskolerne i videst muligt omfang. Dette skal dog ikke ske på bekostning af borgernes ret til at starte frie skoler, hvis et lokalsamfund ønsker dette frem for et kommunalt tilbud.

Endelig vil RV støtte etablering af flere cykel- og gangstier i landdistriktet. På nuværende tidspunkt er det primært cyklismen inde i byen, som Aalborg Kommune støtter. Der kommer pengene også flest mennesker til gavn, men hvis vi skal forsøge at minimere bilismen og forureningen, så er det nødvendigt også at forbedre forholdene for cyklismen i landdistriktet. Inde i byen er det muligt at komme rundt med kollektiv trafik. På landet, hvor vejene er smalle, trafikken tung og hurtigkørende, er el-cyklen det eneste alternativ til bilen. RV vil derfor arbejde for større og adskilte bevillinger til cykelprojekter i hhv. by og land.   

Økonomi & Erhverv 

RV arbejder for en ansvarlig kommunal økonomi med balance i budgetterne og klar prioritering af  de politiske mål.  

RV arbejder for at give virksomhederne gode muligheder for at etablere arbejdspladser – og for at  understøtte omstillingen til bæredygtighed og cirkulær økonomi. 

Beskæftigelse 

RV ønsker at topprioritere opgaven med at skaffe de mest udsatte grupper i beskæftigelse. Det er  godt for kommunens økonomi, men først og fremmest helt vitalt for den enkelte og ofte det, der  skal til for at bringe en livsbane på ret kurs. 

Integration 

RV ønsker at understøtte indsatsen for den vellykkede integration i både hele den kommunale  indsats og i et godt samspil med virksomheder og de frivillige organisationer. Det er helt  afgørende, at vore nye medborgere ser gode muligheder for at blive fuldgyldige deltagere i det  fælles samfundsliv. 

Planlægning

RV ønsker en kommunal planlægning, der aktivt understøtter målene for både den grønne  omstilling, skabelse af et godt bymiljø, udviklingsmuligheder i landdistrikter, mere og bedre natur  og begrænsning af den visuelle forurening. Vi skal f.eks. undgå solceller på jorden i det åbne land,  og vi skal stille større æstetiske krav til kvaliteten i nybyggeri. Ikke flere Kennedy-arkader. 

Ældre & Handicap 

Det er helt centralt at sikre alle, der har brug for hjælp, pleje og omsorg et værdigt liv, hvor  borgerne mest muligt kan realisere det liv, de ønsker at leve. Borgerne må altid sættes i centrum,  så der tages mest muligt hensyn til de perspektiver, de ønsker skal være bærende i indsatsen. 

Skole & Uddannelse 

RV har altid været et parti, der sætter værdien af gode muligheder for uddannelse højt. Det er helt  afgørende at vi har gode og velfungerende skoler med engagerede lærere og pædagoger, og et  godt undervisningsmiljø, der både beriger børnene med viden og færdigheder – men også giver  lyst til mere. RV ønsker at understøtte både det gode kernearbejde og det eksperimenterende, så  vi har en uddannelsesverden, der er dynamisk og fornyende. 

RV ønsker i hele børne- og ungelivet et godt beredskab til at opdage unge med ondt i livet og til  bedst muligt at imødegå de tendenser vi ser til, at mange unge stiller uopnåelige krav til sig selv. Det er for alt for mange blevet et mantra, at man hele tiden skal være ”den bedste udgave af sig  selv” og ”realisere sit fulde potentiale”. Et ideal ingen mennesker kan leve op til. 

RV ønsker et godt og varieret tilbud af fritidsaktiviteter til både børn, unge og voksne. Kommunen  spiller en central rolle, i nogle tilfælde ved selv at drive de gode tilbud, f.eks. i Ungdomsskolen og  Musikskolen – i andre tilfælde ved at stille gode vilkår til rådighed for den kolossale frivillige indsats i alt fra idræt til det vidtforgrenede foreningsliv. 

Uddannelsesmulighederne for voksne skal understøttes i alt fra revalidering til efteruddannelse og  aftenskoler.

Valgprogrammet er et dynamisk dokument, der kan blive tilføjet flere emner, så skriv endelig med forslag eller tjek igen om nogle uger, om der er kommet nyt.